Privacy Patiëntendossier

Van iedere patiënt bij AmbulanceZorg Limburg-Noord wordt een patiëntendossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. Dit dossier is eigendom van AmbulanceZorg Limburg-Noord.
Wij vinden privacy erg belangrijk. Hulpverleners gaan vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om. Alles wat u met uw hulpverlener bespreekt blijft geheim. Alleen de personen die betrokken zijn bij uw behandeling, zijn op de hoogte van uw situatie. Familie en vrienden worden alleen met uw toestemming ingelicht.

Uitwisseling gegevens

Het kan voorkomen dat medische gegevens over u worden uitgewisseld met andere behandelaars bijvoorbeeld als u voor dezelfde zorgvraag wordt doorverwezen naar het ziekenhuis of huisarts (overdracht en/of consultatie gedurende de hulpverlening). In dat geval wordt uw toestemming verondersteld voor het doorsturen van de gegevens.

Uitwisseling met huisartsen

Voor uitwisseling van uw gegevens met uw huisarts gelden andere afspraken, bijvoorbeeld als de ambulance bij u is geweest, maar niet door de huisarts is aangevraagd. Indien u bezwaar hebt tegen uitwisseling van uw gegevens met uw huisarts dan kunt u dit aangeven bij de ambulancehulpverlener.

Opvragen persoonlijke gegevens AAN AmbulanceZorg Limburg-Noord

Een andere situatie is dat u bij een behandelaar in behandeling bent of bijvoorbeeld een letselschade advocaat in de arm heeft genomen, die u vraagt of er gegevens over u bij AmbulanceZorg Limburg-Noord  verzameld zijn. Indien er over u gegevens bij AmbulanceZorg Limburg-Noord  zijn, zal uw behandelaar of advocaat die willen opvragen. In dat geval geldt dat uw gegevens alleen worden verstrekt, wanneer u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Normaal gesproken zal de behandelaar of advocaat u vragen een machtiging hiervoor in te vullen en een kopie van uw geldig legitimatie bewijs te verstrekken. Indien dat niet is gebeurd zullen wij dit alsnog aan uw behandelaar of advocaat te vragen.

Opvragen persoonlijke gegevens DOOR AmbulanceZorg Limburg-Noord

Het kan ook zijn dat AmbulanceZorg Limburg-Noord  uw toestemming vraagt om uw persoonlijke gegevens van buiten het ziekenhuis op te vragen, bijvoorbeeld bij een ziekenhuis waar u onder behandeling bent (geweest). AmbulanceZorg Limburg-Noord  vraagt u dan een toestemmingsverklaring omtrent het opvragen van medische gegevens in te vullen.

Mocht u nog verdere vragen hebben over uitwisseling van persoonlijke gegevens en hoe dit binnen AmbulanceZorg Limburg-Noord is geregeld, kunt u contact opnemen met de afdeling Directie- en Bestuursondersteuning, via email: kwaliteit@ambulancezorgln.nl

Patiëntgegevens voor kwaliteitsbewaking

AmbulanceZorg Limburg-Noord is wettelijk verplicht de kwaliteit van de zorg systematisch te bewaken en te verbeteren. Daarom doen we hier regelmatig onderzoek naar. Hiervoor mogen patiëntgegevens worden gebruikt. Hebt u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit aangeven via telefoon: 088-0330200

Functionaris gegevensbescherming

Uw persoonlijke gegevens vallen in de categorie “bijzondere” persoonsgegevens omdat zij iets zeggen over uw gezondheid. Daarom is er een interne toezichthouder op de bescherming van deze gegevens aangesteld.

De Functionaris gegevensbescherming is te bereiken via:

Telefoon: 088-0330200

E-mail: fg@ambulancezorgln.nl

Indien de ambulance bij u is geweest, worden gegevens over u vastgelegd in een dossier.
In dit patiëntendossier staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling, zoals:

  • aantekeningen over uw gezondheidstoestand;
  • gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

U heeft recht op inzage in uw medische gegevens en op uw verzoek kunt u ook een kopie krijgen van uw dossier. Daarnaast hebt u recht op aanvulling en correctie of vernietiging van uw eigen dossier.
Hier leest u hoe u inzage in en/of een kopie van uw patiëntendossier kunt vragen en welke afspraken er binnen AmbulanceZorg Limburg-Noord hierover en over uitwisseling van gegevens zijn gemaakt.

 

Kinderen:
• Vanaf 16 jaar worden kinderen als meerderjarig beschouwd. Ze hebben dan zelfstandig recht op inzage.
• Bij kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen zowel het kind als de ouders inzage krijgen.
• Ouders van kinderen jonger dan 12 jaar hebben recht op inzage in het patiëntendossier van hun kind.

 

Hieronder vindt u de volgende informatie en aanvraagformulieren:

  • Verzoek om inzage/kopie eigen dossier
  • Inzage in het dossier van een ander
  • Recht op correctie
  • Verzoek tot vernietiging van gegevens
  • Bewaartermijn patiëntendossiers

De genoemde aanvraag formulieren kunnen ook telefonisch (088-0330200) of per e-mail aangevraagd worden bij kwaliteit@ambulancezorgln.nl

Inzage dossier

U heeft recht op inzage in uw medisch dossier. U kunt inzage aanvragen door het aanvraagformulier inzage medisch dossier in te vullen en dit ondertekend terug te sturen naar AmbulanceZorg Limburg-Noord. Binnen 14 dagen krijgt u telefonisch bericht van onze afdeling Directie- en Bestuursondersteuning om een afspraak te maken voor inzage van uw dossier. Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar deze afspraak.

Naar het aanvraagformulier inzage medisch dossier.

Kopie dossier

Op uw verzoek maken wij een kopie van (een gedeelte van) uw medisch dossier. U kunt een kopie aanvragen door het aanvraagformulier kopie medisch dossier in te vullen en ondertekend met een kopie van uw legitimatiebewijs terug te sturen naar AmbulanceZorg Limburg-Noord . Onze afdeling Directie- en Bestuursondersteuning streeft ernaar uw verzoek binnen 14 dagen te verwerken.

Bekijk het aanvraagformulier kopie medisch dossier. 

Kopie of inzage van het medisch dossier van een ander

Een kopie of inzage vragen van het medisch dossier van een ander, is alleen met schriftelijke toestemming van de betrokkene mogelijk. Vul hiervoor samen het aanvraagformulier inzage of kopie medisch dossier voor een ander in en stuur het ondertekend met kopieën van de legitimatiebewijzen terug naar AmbulanceZorg Limburg-Noord.
Is de persoon waarvan u inzage of een kopie van het medisch dossier wilt overleden, dan zal de zorgverlener over deze aanvraag een besluit nemen.

Naar het aanvraagformulier inzage of kopie medisch dossier voor een ander. 

 

Verstrekken van de kopieën

Kopieën worden in principe persoonlijk afgehaald. Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. Alleen op uw eigen verzoek kan het dossier naar u worden opgestuurd per post. Ambulancezorg Limburg- Noord is in dit geval niet aansprakelijk bij zoekraken van deze post.
Het is ook mogelijk de kopieën per e-mail via een beveiligde berichtenservice aan u te versturen. U kunt dit aangeven op het aanvraag formulier.
Voor het maken van kopieën van uw dossier worden geen kosten in rekening gebracht.

Recht op correctie

Als u van mening bent dat er bepaalde onjuistheden in uw dossier staan, dan kunt u bij de afdeling Bestuurs en directieondersteuning schriftelijk een verzoek indienen het een en ander te corrigeren. Als de Medisch Manager Ambulancezorg het niet eens is met de correctie die u wilt aanbrengen, dan wordt niets gewijzigd. Wel kunt u uw eigen mening op schrift in het patiëntendossier laten opnemen (recht op aanvulling).

Bijvoorbeeld:

U schrijft uw eigen verhaal op. Dat geeft u vervolgens aan de Medisch Manager Ambulancezorg, die het op uw verzoek als aanvulling in het dossier opbergt.
Wanneer u een correctie wenst in uw dossier ga dan naar het aanvraagformulier correctie dossier  , of:

Verzoek tot vernietiging van gegevens

U kunt verzoeken uw patiëntendossier (of een deel ervan) te laten vernietigen.

Een verzoek tot vernietiging van medische gegevens kan betrekking hebben op medische gegevens. Voordat uw dossier kan worden vernietigd, wordt u gevraagd een verklaring te ondertekenen. Hiermee verklaart u dat u de informatie over eventuele risico’s van vernietiging heeft ontvangen en toch vernietiging van het (desbetreffende gedeelte van het) dossier wenst. Deze schriftelijke bevestiging van de vernietiging wordt in het (verder lege) patiëntendossier opgenomen.

De Medisch Manager Ambulancezorg kan een verzoek tot vernietiging weigeren, maar hij/zij dient dit wel te motiveren. Een verzoek tot vernietiging kan bijvoorbeeld geweigerd worden wanneer bewaring van de gegevens belangrijk is voor anderen (erfelijke gegevens) of wanneer een wettelijke bepaling vernietiging niet toestaat.

Indien u desondanks toch vernietiging wenst, kunt u een klacht over de afwijzing van uw verzoek voorleggen aan de klachtenfunctionaris van AmbulanceZorg Limburg-Noord. U kunt ook het besluit tot afwijzing voorleggen aan de burgerlijke rechter.

Een verzoek tot vernietiging van een patiëntendossier kan schriftelijk worden ingediend bij de afdeling Directie en Bestuursondersteuning met het aanvraagformulier vernietigen (deel)dossier .  of:

Bewaartermijn patiëntendossiers

De bewaartermijn van patiëntendossiers is wettelijk vastgesteld op 20 jaar. De bewaartermijn wordt geacht in te gaan op het eind van de behandeling.

Wanneer u niet wenst dat uw gegevens worden vernietigd, nadat de bovengenoemde bewaartermijn is verstreken, kunt u dit met reden omkleed schriftelijk kenbaar maken bij AmbulanceZorg Limburg-Noord.

Tot slot

Wilt u meer weten over het recht op inzage of heeft u vragen na het lezen van deze informatie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Directie- en Bestuursondersteuning.

Indien u een klacht heeft kunt u die kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris van AmbulanceZorg Limburg-Noord. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

telefoon (088-0330200) of via e-mail: kwaliteit@ambulancezorgln.nl