Raad van Toezicht

Om goede zorg te kunnen leveren is goed bestuur en intern toezicht belangrijk.

De Raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. De Raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen handelen en zijn eigen samenstelling. 

De Raad van Toezicht stelt zich hierbij positief kritisch op en houdt rekening met het publieke belang. Ook de perspectieven van direct betrokkenen (zoals patiënten en medewerkers) zijn belangrijk bij de toetsing.

Leden van de Raad van toezicht:

 


Gert Jan Scheffer, voorzitter Raad van Toezicht:

“Ik ben in het VUMC in Amsterdam opgeleid tot anesthesioloog en intensivist. Tijdens mijn opleiding werd ik al betrokken bij de acute zorg. Dat heeft mij nooit meer losgelaten. Als anesthesioloog-intensivist heb ik in het VUMC gewerkt en later in het Thoraxcentrum “de Klokkenberg” in Breda. Vanaf 2003 ben ik afdelingshoofd van de afdeling Anesthesiologie, Pijngeneeskunde en Palliatieve Zorg in het Radboudumc in Nijmegen en sinds kort directeur van het Centrum “Acuut&Intensief”. In de nieuwe organisatiestructuur van het Radboudumc zal in dit centrum de gehele acute keten, SEH, OK, IC en MMT ondergebracht worden.

Ik kijk erg uit naar mijn rol in de RvT van jullie ambulancedienst. In de korte tijd dat ik me in jullie bedrijf heb kunnen verdiepen kijk ik met respect en waardering naar het werk wat jullie doen en jullie proactieve missie en visie op de acute zorg in de regio Noord-Limburg.
Ik hoop samen met jullie de volgende stappen in de ontwikkeling van de AmbulanceZorg Limburg-Noord te mogen zetten. De fusie met Zuid zal de komend tijd zeker een belangrijk thema zijn.

Mijn moto is “Carpe Diem” en humor en respect is voor mij in mijn werk erg belangrijk. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen die in de ICT en zorg werkzaam zijn. Mijn energie haal ik uit muziek en vooral mijn jachthonden”.


 


Marjo Jager:

“In de kern gaat het bij mij om vrijheid en ontwikkeling. Beide zie je in alles wat ik zie, vraag, doe of laat. Vanuit mijn hoofd en mijn hart. Vanzelfsprekend.
Ik loop liever voor- dan achteraan. Ik weet meestal wat ik wil, en durf ook te vragen en mijn twijfel te laten zien. En te leren van mijn successen en mislukkingen. Ik kan erg goed om mezelf lachen. Altijd vanuit optimisme.

Ik heb jarenlang als kinderarts gewerkt om daarna ziekenhuisbreed en landelijk te werken op het gebied van Kwaliteit en Patiëntveiligheid. Vanuit de achtergrond als kinderarts was ik gewend te kijken naar een individu in de context van zijn groep, systeem en verwantschappen. Werkend in K&V zie ik teams, afdelingen, organisaties vanuit hun cultuur en als onderdeel van een groter geheel. Zo kijk ik ook naar een organisatie als de AZLN.

Concreet betekent dat: “Vertel eens: wat gebeurt hier? Wat en wie is hier belangrijk? Wie bepaalt dat? Hoe doen jullie het met elkaar? Waarom doen jullie het zo? Hoe ziet je dag eruit? Lijkt het dagelijks werk op hoe het werk volgens het protocol zou moeten gaan? Waarom wel of waarom niet? Word ik als nieuwkomer aangemoedigd vragen stellen en mijn verwondering te uiten”. Etc, etc. Nieuwsgierig en oordeelsvrij.
Dit alles om de betekenis van ‘vanzelfsprekende’ patronen en gewoontes zichtbaar te maken, te benoemen, te duiden. Om te kunnen snappen waarom het juist wel of juist niet goed gaat met je organisatie of je team. En in de context van het fusietraject met de collega’s van Limburg-Zuid om te begrijpen welke elementen voor beide kanten belangrijk zijn.

Ik ben geen wetenschapper, wel een onderzoeker. Vanuit nieuwsgierigheid. Denkend in kansen.
Naast het werk bij AZLN ben ik toezichthouder bij de HAP Rijnmond BV, externe voorzitter calamiteiten onderzoek bij RAV Haaglanden en gespreksleider intervisie. En samen met mijn echtgenoot heb ik drie kinderen, die allen nog studeren“.


 


Thijs Kuipers:

“Na een bestuurskundige opleiding heb ik in verschillende functies en rollen gewerkt voor de publieke zaak. Momenteel als wethouder in de gemeente Horst aan de Maas. Richting, Rugdekking en Ruimte geven aan inhoudelijke professionals is daarbij een rode draad. In mijn werkhistorie heb ik een bijzondere waardering ontwikkeld voor ‘frontlijn-professionals’, zoals jeugdzorg, politie, brandweer, ambulance en defensie. In situaties met een hoge mate van onvoorspelbaarheid moeten ingrijpende beslissingen worden genomen.

Dergelijke professionals moeten kunnen vertrouwen op een organisatie die hen ondersteunt in de moeilijke praktijk van alledag en faciliteert in hun ontwikkeling. Gezien de grote afhankelijk van de inwoners ten opzichte van deze publieke frontlijn-diensten, is echter ook een adequaat toezicht van groot belang. Met veel voldoening mag ik sinds 2018 een rol als toezichthouder voor de Ambulancedienst Limburg-Noord vervullen”.


 


Bert Gerritsma:

“Ik heb een financiële achtergrond en heb lang in de GGZ, de universiteit en de onderzoekswereld gewerkt. Thans ben ik werkzaam in het voortgezet onderwijs in Zuidoost Brabant. Altijd in ondersteunende rollen zoals concerncontroller of hoofd planning & control. Het gaat mij er altijd om het primaire proces -waarin psychiaters, artsen, verpleegkundigen, hoogleraren, onderzoekers of docenten belangrijk werk verrichten – zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Financiën zie ik als een randvoorwaarde, een bijzaak die je goed moet regelen. Faciliteren dat de professionals in staat gesteld worden om hun werk zoveel mogelijk autonoom en goed te kunnen uitvoeren, is mijn doel.

Sinds 2018 ben ik lid van de RvT van AmbulanceZorg Limburg-Noord. Ik vind het uitdagend om lid te mogen zijn van de RvT van AZLN in een tijd van samenwerking waarbij we belangrijke stappen gaan zetten naar een (mogelijke) fusie met Limburg Zuid. Mijn uitgangspunten zijn hierbij: Wat betekent dit voor de patiënt? En wat betekent dit voor onze medewerkers? De zorg moet er op vooruitgaan en onze medewerkers moeten hun werk gemotiveerd en goed uit kunnen voeren.

Daarnaast ben ik toezichthouder in de onderwijssector (basisonderwijs Wijchen) en culturele sector (bibliotheek Helmond-Peel). Ik ben getrouwd en heb twee dochters waarvan er een in de zorg werkt en de andere dochter in het sociale domein”.