Cliëntenraad

Bij AmbulanceZorg Limburg-Noord, wordt Zorg met een hoofdletter Z geschreven en staat de patiënt centraal. Om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven borgen is het belangrijk om te weten wat er onder onze patiënten leeft. Dat is de reden dat AmbulanceZorg Limburg-Noord veel aandacht besteed aan vormen van patiëntparticipatie. Juist om de betrokkenheid en inspraak van onze patiënten te vergroten en daarmee onze zorgverlening te verbeteren. De cliëntenraad behartigt binnen de instelling de gemeenschappelijke belangen van patiënten. De cliëntenraad is een belangrijk adviesorgaan dat zich verdiept in het beleid van de organisatie, dat kijkt vanuit het perspectief van patiënten en het individuele ervaringsniveau van patiënten overstijgt. De medezeggenschap van patiënten in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 ( Wmcz 2018).

De invoering van de cliëntenraad stelt ons instaat meer structureel te werken aan medezeggenschap, inspraak en betrokkenheid van patiënten wat uiteindelijk kan leiden tot verbetering van onze zorgverlening omdat er meer mee wordt gedacht vanuit een patiëntperspectief. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de Raad van Bestuur. De cliëntenraad heeft instemming- en adviesrecht over de in de wet vastgelegde onderwerpen, die tevens specifiek voor de ambulancezorg van toepassing zijn.

 

Wie zijn wij

De cliëntenraad is een onafhankelijke raad met leden vanuit het verzorgingsgebied van Ambulancezorg Limburg-Noord die zich betrokken voelen en bekend zijn met de gezondheidszorg in de regio en daarmee representatief zijn voor de patiëntpopulatie van Ambulancezorg Limburg-Noord. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat onze patiënten weten wie hen vertegenwoordigd, hieronder stellen de leden zich kort voor zodat u nader kennis kunt maken:

 

Aniek Hollman:
“Mijn naam is Aniek Hollman en ik ben sinds dit jaar voorzitter van de cliëntenraad van de AmbulanceZorg Limburg Noord. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als advocaat en weet daardoor hoe belangrijk het is dat mensen zich gehoord en gezien voelen. Ook voor de patiënten die gebruik maken van een ambulancedienst is het van groot belang dat zij zich gehoord voelen en dat hun belangen optimaal worden behartigd. Gezamenlijk met de overige leden van cliëntenraad zullen wij het belang van de patiënt centraal stellen en streven wij naar een continue verbetering van  een goede en veilige zorg. Gevraagd, maar ook ongevraagd, zullen wij hierover adviezen uitbrengen aan de Raad van Bestuur”.

 


Annelies Seijsener- Goossens:
“Mijn naam is Annelies Seijsener- Goossens. Na 18 jaar gewerkt te hebben als fysiotherapeut ben ik nu bezig met een masteropleiding tot physician assistent, ik zal taken van de huisarts overnemen. Een relatief nieuw beroep binnen de gezondheidszorg. Vanuit deze rol ben ik onderdeel van de vernieuwing en omvorming van het bestaande model rondom de zorg voor patiënten. Vanuit deze achtergrond vind ik het mooi om een actieve rol te spelen in het verder vorm geven van het leveren van kwalitatief goede zorg voor patiënten en hun familieleden die te maken krijgen met AmbulanceZorg Limburg-Noord. Om goed voor de belangen van de patiënten van de AmbulanceZorg Limburg-Noord op te komen is uw inbreng onmisbaar, ik wil u daarom uitnodigen om ons te laten weten welke dingen er beter kunnen en we horen ook graag welke zaken er volgens u wel goed gaan of in positieve zin verbeterd. Juist zo kunnen wij de patiënten zo goed mogelijk vertegenwoordigen”.

 


Lambert Rooskens:
“Ik was algemeen secretaris van MKB Limburg, lid van Provinciale Staten van Limburg en sinds mijn pensionering ben ik actief bij o.a. het Huis van de Zorg, thans Burgerkracht Limburg. Ik sta voor aandacht voor ouderen. Ongeveer 20% van de populatie in Noord- en Midden-Limburg is ouder dan 65 jaar. Dit percentage zal de komende tijd groter worden. Ouderen hebben vaker van doen met ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Ambulancezorg is een belangrijke schakel in het vervoer van ouderen naar zorginstellingen en omgekeerd. Begrip voor- en helder kunnen communiceren is juist voor senioren van essentieel belang zeker voor een oudere patiënt in lastige omstandigheden”.

 


Uw tips, advies, opmerkingen

De cliëntenraad behandelt algemene zaken die ambulancezorg aangaan en niet de individuele situatie van een patiënt. Bij de cliëntenraad kunt u dus geen klacht indienen. Daarvoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Wél hoort de cliëntenraad graag uw tips, adviezen of opmerkingen van algemene aard. Uw inbreng kan immers bijdragen aan een nog betere kwaliteit van zorg. Wij kunnen uw input gebruiken bij de uitvoering van ons instemmings- en adviesrecht en tijdens onze overleggen met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Middels de volgende contactgegevens zijn wij te bereiken:

AmbulanceZorg Limburg- Noord
T.a.v. Secretariaat cliëntenraad
Postbus 827
5900 AV Venlo
088-0330200
clientenraad@ambulancezorgln.nl

 

Klik hier voor de Medezeggenschapsregeling