Werkwijze vergoeding verbruikskosten AED na een reanimatie per 1-1-2018.

Regelgeving vergoeding AED

De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED’s zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen. Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van deze AED’s alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Dat gebeurde vaak niet, omdat dit lastig is. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening.

Belangrijke informatie

 • De regelgeving gaat in op 1 januari 2018.
 • De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder.
 • Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.
 • Voorwaarden voor vergoeding zijn:
   – Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie.
   – Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED.
   – Batterijen worden alleen vergoed indien verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie (zoals wanneer de batterij  iedere keer na de inzet van de AED vervangen moet worden).
 • Niet in aanmerking voor vergoeding komen:
   – Verbruiksartikelen die over datum zijn.
   – Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij).
   – Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.

Meer informatie

De circulaire vaststelling beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2018 (Link)van de NZa bevat meer informatie over de beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2018 (Link). Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) (Link).

Via de button declareren, kunt u uw declaratie online invullen en versturen.

De declaratie dient de volgende informatie te bevatten:

 • naam, adres en woonplaats, telefoonnummer van de declarant
 • WMG-zorgaanbieder
 • banknummer van de declarant
 • Type AED
 • datum en tijdstip van de reanimatie waarvoor de AED is ingezet
 • adres of locatie van de reanimatie waarvoor de AED is ingezet (géén naam patiënt)
 • aanwezigheid ambulance
 • omschrijving van de gedeclareerde kosten
 • gedeclareerd bedrag
 • een kopie van de door u betaalde kosten van vervanging (Factuur)

 

Patiënt Tevredenheids Onderzoek

Wij hechten veel waarde aan uw mening en uw ervaringen met betrekking tot het ambulancevervoer/ het contact met onze ambulancedienst. Naar aanleiding van een ambulancerit heeft u een brief gekregen met een vragenformulier. Dit vragenformulier kunt u hieronder ook online invullen.

Klik op de knop van voor het formulier dat op u van toepassing is:
A-vervoer (spoed) of B-vervoer (besteld vervoer).

Het invullen van de vragenlijst neemt maximaal 5 minuten in beslag en mag ook door uw familie of begeleider worden ingevuld. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend voor intern onderzoek gebruikt.

Alvast hartelijk dank!

Algemene Leveringsvoorwaarden

Klachten

AmbulanceZorg Limburg-Noord streeft ernaar iedereen, overal en altijd de beste zorg te verlenen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij stellen het op prijs dat u dit aan ons kenbaar maakt zodat we kunnen zoeken naar een goede oplossing. Daarnaast helpt uw klacht de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Behandeling van uw klacht

Om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, hebben wij een klachtenregeling. Onze klachtenfunctionaris neemt de door u ingediende klacht in behandeling en houdt u op de hoogte van de voortgang. De klachtenfunctionaris doet een onderzoek en vraagt binnen en zo nodig buiten de organisatie alle relevante informatie op. Vervolgens wordt met u en het betrokken ambulanceteam overlegd waarna uiteindelijk een terugkoppeling naar u zal volgen. Klik hier voor de Klachtenregeling.

Wat valt niet onder de klachtenregeling?

De klachtenfunctionaris neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid.

Wkggz

Sinds 1 januari 2016 is de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. De wet regelt een laagdrempelige en effectieve klachtafhandeling bij zorgaanbieders. Meer informatie over de wet kunt u vinden op de website van de rijksoverheidsdienst en in de folder Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Klik hier voor de folder.

Geschillencommissie

AmbulanceZorg Limburg-Noord zal uw klacht zo zorgvuldig mogelijk afhandelen. Mocht u desondanks toch niet tevreden zijn over de uitkomst hiervan, kunt u (of iemand namens u) zich wenden tot de Geschillencommissie Ambulancezorg. Op de website van de geschillencommissie vindt u alle informatie over het soort klachten dat in aanmerking komt voor behandeling door de geschillencommissie en wat daarbij de procedures en voorwaarden zijn.

Leveringsvoorwaarden ambulancezorg

Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding. Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor het tot stand komen van een overeenkomst tot het leveren van ambulancezorg en geven aan wat de patiënt, en de RAV bij de uitvoering daarvan mogen verwachten.

Kosten

Behandeling van klachten door de klachtenfunctionaris is gratis. De kosten van eventuele rechtshulp aan de klager zijn voor rekening van de klager.

Privacy

Voor het opvragen of inzien van informatie met betrekking tot uw klacht wordt uw toestemming gevraagd. De klachtenfunctionaris en andere bij de procedure betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht. Tevens is het privacyreglement van AmbulanceZorg Limburg-Noord van toepassing. Klik hier voor het Privacyreglement.

U kunt uw schriftelijke klacht/opmerking richten aan:

AmbulanceZorg Limburg-Noord

t.a.v. de klachtenfunctionaris

Postbus 827

5900 AV Venlo

Meldcode bij signalen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

AmbulanceZorg Limburg-Noord is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn patiënten. Deze verantwoordelijkheid is zeker ook aan de orde in geval van dienstverlening aan patiënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij AmbulanceZorg Limburg-Noord wordt op basis van deze verantwoordelijkheid verwacht dat zij in alle contacten met patiënten attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen.

AmbulanceZorg Limburg-Noord dient als instelling een meldcode vast te stellen zodat de beroepskrachten die binnen AmbulanceZorg Limburg-Noord werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. AmbulanceZorg Limburg-Noord legt in deze code ook vast op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt.

Onder beroepskracht in deze code wordt verstaan: de beroepskracht die voor AmbulanceZorg Limburg-Noord werkzaam is en die in dit verband aan patiënten van de organisatie zorg, begeleiding, onderwijs of een andere wijze van ondersteuning biedt.
Onder patiënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn professionele diensten verleent.

Huiselijk Geweld

Onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex) partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten.

Kindermishandeling

Onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld, getuige zijn van huiselijk geweld, alcohol/drugs misbruik en vrouwelijke genitale verminking.

Rekening houdend met

• de Wet bescherming persoonsgegevens; • de Wet op de jeugdzorg;
• de Wet maatschappelijke ondersteuning
• het privacyreglement van AmbulanceZorg Limburg-Noord
• de Kwaliteitswet zorginstellingen stelt AmbulanceZorg Limburg-Noord de volgende Instellings Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.

Stap 1

Signaleren / Kind check

Stap 2

Intercollegiaal consult Collega/ Aandachtsfunctionaris / Achterwacht
Bij acuut gevaar overdragen aan politie ( direct stap 5)

Stap 3

Zorg delen met ouder(s)/verzorger(s)/volwassene

Stap 4

Wegen van de zorg

Stap 5

Zorg overdragen

 • Altijd (O)PICO formulier invullen in elektronisch ritformulier (Edaz). De Aandachtsfunctionaris krijgt via Edaz een mail met het ingevulde (O)PICO en SPUTOVAMO.
 • SEH: Overdracht vermelden op Ritformulier. Aandachtsfunctionaris krijgt via Edaz een mail met het ingevulde (O)PICO en SPUTOVAMO.
 • Politie: Overdracht vermelden op Ritformulier. Aandachtsfunctionaris krijgt via Edaz een mail met het ingevulde (O)PICO en SPUTOVAMO.
 • Bij Eerste Hulp Geen Vervoer: Aandachtsfunctionaris krijgt via Edaz een mail met het ingevulde (O)PICO en SPUTOVAMO.

De aandachtsfunctionaris verzorgt de melding van een vermoeden bij AMK, SHG en/of Bemoeizorg en een terugkoppeling aan de melder.