Werkwijze vergoeding verbruikskosten AED na een reanimatie per 1-1-2018.

Regelgeving vergoeding AED

De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED’s zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen. Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van deze AED’s alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Dat gebeurde vaak niet, omdat dit lastig is. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening.

Belangrijke informatie

 • De regelgeving gaat in op 1 januari 2018.
 • De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder.
 • Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.
 • Voorwaarden voor vergoeding zijn:
   – Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie.
   – Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED.
   – Batterijen worden alleen vergoed indien verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie (zoals wanneer de batterij  iedere keer na de inzet van de AED vervangen moet worden).
 • Niet in aanmerking voor vergoeding komen:
   – Verbruiksartikelen die over datum zijn.
   – Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij).
   – Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.

Meer informatie

De circulaire vaststelling beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2018 (Link)van de NZa bevat meer informatie over de beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2018 (Link). Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) (Link).

Via de button declareren, kunt u uw declaratie online invullen en versturen.

De declaratie dient de volgende informatie te bevatten:

 • naam, adres en woonplaats, telefoonnummer van de declarant
 • WMG-zorgaanbieder
 • banknummer van de declarant
 • Type AED
 • datum en tijdstip van de reanimatie waarvoor de AED is ingezet
 • adres of locatie van de reanimatie waarvoor de AED is ingezet (géén naam patiënt)
 • aanwezigheid ambulance
 • omschrijving van de gedeclareerde kosten
 • gedeclareerd bedrag
 • een kopie van de door u betaalde kosten van vervanging (Factuur)

 

Algemene Leveringsvoorwaarden

Bedankjes

We horen natuurlijk ook graag als u tevreden bent!

Wilt u iemand persoonlijk bedanken? Dan kan dat via onderstaand contactformulier. Vink het vakje “Bedankje”aan.
Wij zorgen ervoor dat dit bedankje bij de juiste personen terecht komt. Dit wordt erg gewaardeerd!

  Klachten

  AmbulanceZorg Limburg-Noord streeft ernaar iedereen, overal en altijd de beste zorg te verlenen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij stellen het op prijs dat u dit aan ons kenbaar maakt zodat we kunnen zoeken naar een goede oplossing. Daarnaast helpt uw klacht de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

  Behandeling van uw klacht

  Om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, hebben wij een klachtenregeling. Onze klachtenfunctionaris neemt de door u ingediende klacht in behandeling en houdt u op de hoogte van de voortgang. De klachtenfunctionaris doet een onderzoek en vraagt binnen en zo nodig buiten de organisatie alle relevante informatie op. Vervolgens wordt met u en het betrokken ambulanceteam overlegd waarna uiteindelijk een terugkoppeling naar u zal volgen. Klik hier voor de Klachtenregeling.

  Wat valt niet onder de klachtenregeling?

  De klachtenfunctionaris neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid.

  Wkggz

  Sinds 1 januari 2016 is de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. De wet regelt een laagdrempelige en effectieve klachtafhandeling bij zorgaanbieders. Meer informatie over de wet kunt u vinden op de website van de rijksoverheidsdienst en in de folder Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Klik hier voor de folder.

  Geschillencommissie

  AmbulanceZorg Limburg-Noord zal uw klacht zo zorgvuldig mogelijk afhandelen. Mocht u desondanks toch niet tevreden zijn over de uitkomst hiervan, kunt u (of iemand namens u) zich wenden tot de Geschillencommissie Ambulancezorg. Op de website van de geschillencommissie vindt u alle informatie over het soort klachten dat in aanmerking komt voor behandeling door de geschillencommissie en wat daarbij de procedures en voorwaarden zijn.

  Leveringsvoorwaarden ambulancezorg

  Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding. Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor het tot stand komen van een overeenkomst tot het leveren van ambulancezorg en geven aan wat de patiënt, en de RAV bij de uitvoering daarvan mogen verwachten.

  Kosten

  Behandeling van klachten door de klachtenfunctionaris is gratis. De kosten van eventuele rechtshulp aan de klager zijn voor rekening van de klager.

  Privacy

  Voor het opvragen of inzien van informatie met betrekking tot uw klacht wordt uw toestemming gevraagd. De klachtenfunctionaris en andere bij de procedure betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht. Tevens is het privacyreglement van AmbulanceZorg Limburg-Noord van toepassing. Klik hier voor het Privacyreglement.

  U kunt uw klacht/opmerking indienen via onderstaand contactformulier:

   Meldcode bij signalen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

   AmbulanceZorg Limburg-Noord is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn patiënten. Deze verantwoordelijkheid is zeker ook aan de orde in geval van dienstverlening aan patiënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling.

   Van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij AmbulanceZorg Limburg-Noord wordt op basis van deze verantwoordelijkheid verwacht dat zij in alle contacten met patiënten attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen.

   AmbulanceZorg Limburg-Noord dient als instelling een meldcode vast te stellen zodat de beroepskrachten die binnen AmbulanceZorg Limburg-Noord werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. AmbulanceZorg Limburg-Noord legt in deze code ook vast op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt.

   Onder beroepskracht in deze code wordt verstaan: de beroepskracht die voor AmbulanceZorg Limburg-Noord werkzaam is en die in dit verband aan patiënten van de organisatie zorg, begeleiding, onderwijs of een andere wijze van ondersteuning biedt.
   Onder patiënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn professionele diensten verleent.

   Huiselijk Geweld

   Onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex) partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten.

   Kindermishandeling

   Onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld, getuige zijn van huiselijk geweld, alcohol/drugs misbruik en vrouwelijke genitale verminking.

   Rekening houdend met

   • AVG;
   • de Jeugdwet;
   • de Wet maatschappelijke ondersteuning
   • het privacyreglement van AmbulanceZorg Limburg-Noord
   • de Kwaliteitswet zorginstellingen stelt AmbulanceZorg Limburg-Noord de volgende Instellings Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.

   Stap 1

   Signaleren / Kind check

   Stap 2

   Intercollegiaal consult Collega/ Aandachtsfunctionaris / Achterwacht
   Bij acuut gevaar overdragen aan politie ( direct stap 5)

   Stap 3

   Zorg delen met ouder(s)/verzorger(s)/volwassene

   Stap 4

   Wegen van de zorg

   Stap 5

   Zorg overdragen

   • Altijd (O)PICO formulier invullen in elektronisch ritformulier (Edaz). De Aandachtsfunctionaris krijgt via Edaz een mail met het ingevulde (O)PICO en SPUTOVAMO.
   • SEH: Overdracht vermelden op Ritformulier. Aandachtsfunctionaris krijgt via Edaz een mail met het ingevulde (O)PICO en SPUTOVAMO.
   • Politie: Overdracht vermelden op Ritformulier. Aandachtsfunctionaris krijgt via Edaz een mail met het ingevulde (O)PICO en SPUTOVAMO.
   • Bij Eerste Hulp Geen Vervoer: Aandachtsfunctionaris krijgt via Edaz een mail met het ingevulde (O)PICO en SPUTOVAMO.

   De aandachtsfunctionaris verzorgt de melding van een vermoeden bij AMK, SHG en/of Bemoeizorg en een terugkoppeling aan de melder.

    

   Privacy Patiëntendossier

   Van iedere patiënt bij AmbulanceZorg Limburg-Noord wordt een patiëntendossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. Dit dossier is eigendom van AmbulanceZorg Limburg-Noord.
   Wij vinden privacy erg belangrijk. Hulpverleners gaan vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om. Alles wat u met uw hulpverlener bespreekt blijft geheim. Alleen de personen die betrokken zijn bij uw behandeling, zijn op de hoogte van uw situatie. Familie en vrienden worden alleen met uw toestemming ingelicht.

   Uitwisseling gegevens

   Het kan voorkomen dat medische gegevens over u worden uitgewisseld met andere behandelaars bijvoorbeeld als u voor dezelfde zorgvraag wordt doorverwezen naar het ziekenhuis of huisarts (overdracht en/of consultatie gedurende de hulpverlening). In dat geval wordt uw toestemming verondersteld voor het doorsturen van de gegevens.

   Uitwisseling met huisartsen

   Voor uitwisseling van uw gegevens met uw huisarts gelden andere afspraken, bijvoorbeeld als de ambulance bij u is geweest, maar niet door de huisarts is aangevraagd. Indien u bezwaar hebt tegen uitwisseling van uw gegevens met uw huisarts dan kunt u dit aangeven bij de ambulancehulpverlener.

   Opvragen persoonlijke gegevens AAN AmbulanceZorg Limburg-Noord

   Een andere situatie is dat u bij een behandelaar in behandeling bent of bijvoorbeeld een letselschade advocaat in de arm heeft genomen, die u vraagt of er gegevens over u bij AmbulanceZorg Limburg-Noord  verzameld zijn. Indien er over u gegevens bij AmbulanceZorg Limburg-Noord  zijn, zal uw behandelaar of advocaat die willen opvragen. In dat geval geldt dat uw gegevens alleen worden verstrekt, wanneer u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

   Normaal gesproken zal de behandelaar of advocaat u vragen een machtiging hiervoor in te vullen en een kopie van uw geldig legitimatie bewijs te verstrekken. Indien dat niet is gebeurd zullen wij dit alsnog aan uw behandelaar of advocaat te vragen.

   Opvragen persoonlijke gegevens DOOR AmbulanceZorg Limburg-Noord

   Het kan ook zijn dat AmbulanceZorg Limburg-Noord  uw toestemming vraagt om uw persoonlijke gegevens van buiten het ziekenhuis op te vragen, bijvoorbeeld bij een ziekenhuis waar u onder behandeling bent (geweest). AmbulanceZorg Limburg-Noord  vraagt u dan een toestemmingsverklaring omtrent het opvragen van medische gegevens in te vullen.

   Mocht u nog verdere vragen hebben over uitwisseling van persoonlijke gegevens en hoe dit binnen AmbulanceZorg Limburg-Noord is geregeld, kunt u contact opnemen met de afdeling Directie- en Bestuursondersteuning, via email: kwaliteit@ambulancezorgln.nl

   Patiëntgegevens voor kwaliteitsbewaking

   AmbulanceZorg Limburg-Noord is wettelijk verplicht de kwaliteit van de zorg systematisch te bewaken en te verbeteren. Daarom doen we hier regelmatig onderzoek naar. Hiervoor mogen patiëntgegevens worden gebruikt. Hebt u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit aangeven via telefoon: 088-0330200

   Functionaris gegevensbescherming

   Uw persoonlijke gegevens vallen in de categorie “bijzondere” persoonsgegevens omdat zij iets zeggen over uw gezondheid. Daarom is er een interne toezichthouder op de bescherming van deze gegevens aangesteld.

   De Functionaris gegevensbescherming is te bereiken via:

   Telefoon: 088-0330200

   E-mail: fg@ambulancezorgln.nl

   Indien de ambulance bij u is geweest, worden gegevens over u vastgelegd in een dossier.
   In dit patiëntendossier staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling, zoals:

   • aantekeningen over uw gezondheidstoestand;
   • gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

   U heeft recht op inzage in uw medische gegevens en op uw verzoek kunt u ook een kopie krijgen van uw dossier. Daarnaast hebt u recht op aanvulling en correctie of vernietiging van uw eigen dossier.
   Hier leest u hoe u inzage in en/of een kopie van uw patiëntendossier kunt vragen en welke afspraken er binnen AmbulanceZorg Limburg-Noord hierover en over uitwisseling van gegevens zijn gemaakt.

   Kinderen:
   • Vanaf 16 jaar worden kinderen als meerderjarig beschouwd. Ze hebben dan zelfstandig recht op inzage.
   • Bij kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen zowel het kind als de ouders inzage krijgen.
   • Ouders van kinderen jonger dan 12 jaar hebben recht op inzage in het patiëntendossier van hun kind.

   Hieronder vindt u de volgende informatie en aanvraagformulieren:

   • Verzoek om inzage/kopie eigen dossier
   • Inzage in het dossier van een ander
   • Recht op correctie
   • Verzoek tot vernietiging van gegevens
   • Bewaartermijn patiëntendossiers

   De genoemde aanvraag formulieren kunnen ook telefonisch (088-0330200) of per e-mail aangevraagd worden bij kwaliteit@ambulancezorgln.nl

   Inzage dossier

   U heeft recht op inzage in uw medisch dossier. U kunt inzage aanvragen door het aanvraagformulier inzage medisch dossier in te vullen en dit ondertekend terug te sturen naar AmbulanceZorg Limburg-Noord. Binnen 14 dagen krijgt u telefonisch bericht van onze afdeling Directie- en Bestuursondersteuning om een afspraak te maken voor inzage van uw dossier. Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar deze afspraak.

   Naar het aanvraagformulier inzage medisch dossier.

   Kopie dossier

   Op uw verzoek maken wij een kopie van (een gedeelte van) uw medisch dossier. U kunt een kopie aanvragen door het aanvraagformulier kopie medisch dossier in te vullen en ondertekend met een kopie van uw legitimatiebewijs terug te sturen naar AmbulanceZorg Limburg-Noord . Onze afdeling Directie- en Bestuursondersteuning streeft ernaar uw verzoek binnen 14 dagen te verwerken.

   Bekijk het aanvraagformulier kopie medisch dossier. 

   Kopie of inzage van het medisch dossier van een ander

   Een kopie of inzage vragen van het medisch dossier van een ander, is alleen met schriftelijke toestemming van de betrokkene mogelijk. Vul hiervoor samen het aanvraagformulier inzage of kopie medisch dossier voor een ander in en stuur het ondertekend met kopieën van de legitimatiebewijzen terug naar AmbulanceZorg Limburg-Noord.
   Is de persoon waarvan u inzage of een kopie van het medisch dossier wilt overleden, dan zal de zorgverlener over deze aanvraag een besluit nemen.

   Naar het aanvraagformulier inzage of kopie medisch dossier voor een ander. 

   Verstrekken van de kopieën

   Kopieën worden in principe persoonlijk afgehaald. Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. Alleen op uw eigen verzoek kan het dossier naar u worden opgestuurd per post. Ambulancezorg Limburg- Noord is in dit geval niet aansprakelijk bij zoekraken van deze post.
   Het is ook mogelijk de kopieën per e-mail via een beveiligde berichtenservice aan u te versturen. U kunt dit aangeven op het aanvraag formulier.
   Voor het maken van kopieën van uw dossier worden geen kosten in rekening gebracht.

   Recht op correctie

   Als u van mening bent dat er bepaalde onjuistheden in uw dossier staan, dan kunt u bij de afdeling Bestuurs en directieondersteuning schriftelijk een verzoek indienen het een en ander te corrigeren. Als de Medisch Manager Ambulancezorg het niet eens is met de correctie die u wilt aanbrengen, dan wordt niets gewijzigd. Wel kunt u uw eigen mening op schrift in het patiëntendossier laten opnemen (recht op aanvulling).

   Bijvoorbeeld:

   U schrijft uw eigen verhaal op. Dat geeft u vervolgens aan de Medisch Manager Ambulancezorg, die het op uw verzoek als aanvulling in het dossier opbergt.
   Wanneer u een correctie wenst in uw dossier ga dan naar het aanvraagformulier correctie dossier , of:

   Verzoek tot vernietiging van gegevens

   U kunt verzoeken uw patiëntendossier (of een deel ervan) te laten vernietigen.

   Een verzoek tot vernietiging van medische gegevens kan betrekking hebben op medische gegevens. Voordat uw dossier kan worden vernietigd, wordt u gevraagd een verklaring te ondertekenen. Hiermee verklaart u dat u de informatie over eventuele risico’s van vernietiging heeft ontvangen en toch vernietiging van het (desbetreffende gedeelte van het) dossier wenst. Deze schriftelijke bevestiging van de vernietiging wordt in het (verder lege) patiëntendossier opgenomen.

   De Medisch Manager Ambulancezorg kan een verzoek tot vernietiging weigeren, maar hij/zij dient dit wel te motiveren. Een verzoek tot vernietiging kan bijvoorbeeld geweigerd worden wanneer bewaring van de gegevens belangrijk is voor anderen (erfelijke gegevens) of wanneer een wettelijke bepaling vernietiging niet toestaat.

   Indien u desondanks toch vernietiging wenst, kunt u een klacht over de afwijzing van uw verzoek voorleggen aan de klachtenfunctionaris van AmbulanceZorg Limburg-Noord. U kunt ook het besluit tot afwijzing voorleggen aan de burgerlijke rechter.

   Een verzoek tot vernietiging van een patiëntendossier kan schriftelijk worden ingediend bij de afdeling Directie en Bestuursondersteuning met het aanvraagformulier vernietigen (deel)dossier , of:

   Bewaartermijn patiëntendossiers

   De bewaartermijn van patiëntendossiers is wettelijk vastgesteld op 15 jaar. De bewaartermijn wordt geacht in te gaan op het eind van de behandeling.

   Wanneer u niet wenst dat uw gegevens worden vernietigd, nadat de bovengenoemde bewaartermijn is verstreken, kunt u dit met reden omkleed schriftelijk kenbaar maken bij AmbulanceZorg Limburg-Noord.

   Tot slot

   Wilt u meer weten over het recht op inzage of heeft u vragen na het lezen van deze informatie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Directie- en Bestuursondersteuning.

   Indien u een klacht heeft kunt u die kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris van AmbulanceZorg Limburg-Noord. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

   telefoon (088-0330200) of via e-mail: kwaliteit@ambulancezorgln.nl